Tinglyst den 18. december 2018.

Vedtægter for Grundejerlauget ”Egerishave”

DEKLARATION


Undertegnede Skive Kommune og Grundejerlauget ”EGERISHAVE” deklarerer herved som bindende for nærværende og fremtidige ejere af følgende matr. Nr.:
Egeris Jorder matr. nr.
10 bu, 10 bv, 10 bx, 11 du, 10 bø, 10 bæ, 11 dx, 11 fg, 10 ca, 10 cb, 10 cc, 11 dæ, 10 cf, 10 ce, 10 cd, 11 dø, 10 cg, 11 eb, 11 ec, 10 ch, 11 ee, 11 ed, 11 eg, 11 eh, 11 ei, 11 ek, 11 el, 11 en, 11 em, 11 eo, 11 es, 11 er, 11 eq, 11 ep, 11 et, 11 eu, 11 ev, 11 ex, 11 fa, 11 fb, 11 eø, 11 fc, 11 eæ, 11 fd, 11 ez, 11 fe, 11 ey, 11 ff.
Skive Braarup Jorder matr. nr.
113 ur, 113 ul, 113 uk, 113 ui, 113 uh, 113 um, 113 un, 113 uo, 113 up, 113 uq.
Ejerne af de ovennævnte ejendomme har til enhver tid pligt til at være medlem af Grundejerlauget ”EGERISHAVE” og i et og alt at rette sig efter laugets omstående vedtægter og de af lauget med hjemmel heri lovligt vedtagne beslutninger.

§ 1

Lauget omfatter samtlige ejendomsbesiddere indenfor arealet mellem Borgmester Woldhardt Madsens Allé, Kirkeallé, Braarup Skole og Braarupvej i Skive, kaldet ”Egerishave”, idet alle ejere af ejendomme i dette område er forpligtet til at være medlemmer af lauget og respektere de for lauget til enhver tid gældende vedtægter og de med hjemmel heri udstedte direktiver.

§ 2

Laugets formål er at sikre, at enhver form for bebyggelse der kræver byggetilladelse fra kommunen, sker på en sådan måde, at området til enhver tid fremtræder med et samlet helhedspræg som specificeret i § 9.
Desuden er det laugets opgave at administrere alle områdets fællesopgaver såsom vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser og grønne områder samt at forestå opkrævning af nødvendige beløb til betaling af fællesudgifter. Lauget kan endvidere forestå udførelse af nye fællesinstallationer.

§ 3

Lauget ledes og tegnes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling af og blandt laugets medlemmer. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og kasserer og er i fornødent omfang bemyndiget til at antage fornøden medhjælp.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men afgår på skift således at 2 afgår på lige år og 3 afgår på ulige år. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Ethvert medlem af lauget er forpligtet til at modtage valg.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, men dog mindst 4 gange årligt. Indkaldelse sker ved formanden.

§ 4

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed og afholdes ordinært hvert år i perioden 1/3 – 31/3. Indvarsling sker med mindst 30 dages varsel skriftligt til hver medlem, og indvarslingen skal indeholde dagsorden for mødet.
Indkomne forslag skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag vil blive udsendt i form af en ny dagsorden til alle medlemmer inden generalforsamlingen.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag og vedtægtsændringer.
5) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
7) Valg af revisorer.
8) Eventuelt.
Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.
Forsamlingen vælger selv dirigenten, der kontrollerer generalforsamlingens lovlighed, leder forhandlingerne, er uafsættelig, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Over såvel bestyrelsens som generalforsamlingens møder føres referat, der efter hvert møde underskrives af bestyrelsen og dirigenten.
Valg og beslutninger sker med stemmeflertal af de fremmødte, idet der dog kun kan afgives én stemme pr. hus – fuldmagter accepteres ikke. For reglerne om stemmeflerhed gælder dog de nedennævnte undtagelser.
Beslutninger om optagelse af lån kræver ¾ majoritet af de fremmødte, og ydelser til sådanne lån kan, såfremt lånene anvendes til fællesanlæg, som ikke kommer alle laugets medlemmer til gode, f.eks. garager, kun pålægges nyderne af de pågældende installationer. Ved afgørelsen heraf er det afgørende ikke, om man praktisk benytter den pågældende fællesinstallation, idet det afgørende er, at man er i stand til at benytte den.
Forslag til vedtægter – herunder vedtægtsændringer – skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage forinden generalforsamlingen og udsendes derpå straks til medlemmerne. Beslutning om vedtægtsændringer skal ske i henhold til § 12.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning efter behov og skal afholdes, hvis 15 medlemmer skriftligt fordrer det. Om reglerne for indkaldelse henvises til § 4.

§ 6

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer, der mindst 1 måned før generalforsamlingen skal have tilstillet regnskabet og derpå foretage kritisk gennemgang heraf. Revisorerne kan fordre sig alle bilag forevist og foretager gennemgang af bankkonti og kasse.

§ 7

Til varetagelse af sine opgaver opkræver lauget hvert år hos hvert medlem et på generalforsamlingen fastsat kontingent svarende til budgettet. Beslutningen træffes med almindeligt stemmeflertal.
Idet laugets regnskabsår er kalenderåret, forfalder kontingentet halvårsvis hver 15/4 og 15/10 for perioderne 1/1 – 30/6 og 1/7 – 31/12.
Indbetaling sker efter bestyrelsens anvisning.
Såfremt kontingent ikke betales rettidigt, fremsender foreningen en påmindelse med 10 dages betalingsfrist. Ved fortsat manglende betaling fremsendes første rykker med inkassovarsel samt rykkergebyr i henhold til Skive Kommunes praksis.

§ 8

Såfremt et af laugets medlemmer ønsker at foretage en om- eller tilbygning eller i øvrigt foretage yderligere bebyggelse af sin grund, skal han være forpligtet til, forinden foranstaltninger iværksættes, at tilstille bestyrelsen fornødent materiale til at bedømme om installationerne opfylder betingelserne i §9
Bestyrelsen skal derpå inden en måned tilkendegive skriftligt, om den kan godkende planen, og er dette tilfældet, kan arbejdet frit iværksættes, forudsat øvrige nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger.
Kan bestyrelsen ikke godkende projektet, påhviler det den straks at indlede en forhandling med medlemmet med henblik på foretagelse af sådanne ændringer i projektet, at dette derpå kan godkendes iht. punkterne i §9.

§ 9

Ved afgørelse af de i § 8 omhandlende problemer skal følgende regler iagttages.
1. Der må ikke bygges andet end 1-familieshuse i et plan og med lav tag rejsning på området.
2. Ved ændring på beboelsens ydre fremtoning gælder følgende:
a. Facader skal fremstå som murværk i gule teglsten, dog kan mindre dele heraf bestå af andre bygningsmaterialer.
b. Tagkonstruktion skal være saddeltag uden valm med 15 graders tag hældning.
c. Installationer på tagkonstruktionen skal monteres med samme hældning og må ikke være højere end tagryg. Skorstene og antenner undtaget.
d. Husets udvendige farvevalg skal holdes i neutrale jordfarver. Gavle skal være ensfarvede.
3. Der må ikke på området udøves industridrift eller håndværkervirksomhed og heller ikke indrettes butik eller boder.
4. Vej og parkeringspladsområderne er fælleseje og underlagt gældende p- regler i ”Bekendtgørelse om parkering i Skive Kommune”.
5. Hvis der ønskes ekstra udkørsel mod parkeringsareal, skal bestyrelsen ansøges om tilladelse.
6. For beplantningen i skel mod fællesarealer gælder følgende:
Der skal være levende grøn hæk beplantning mod fællesarealer. Der skal minimum være 30cm fra sti kant til beplantning af hensyn til bortledning af regnvand.
Der er valgfrihed for beplantning for den side af grunden som har hovedindgang / indkørsel - dog skal der være levende beplantning.
Ved fremtidige udskiftninger af hegn mod fællesarealer, skal ovennævnte overholdes.
Al beplantning skal den enkelte selv bekoste, vedligeholde, klippe og beskære, så veje og stier kan benyttes i fuld bredde jf. normal hegnslov.
7. De enkelte matrikler har pligt til ud for egen matrikel i en bredde af min. 125cm fra kantsten, at holde området pænt og rent, herunder foretage snerydning og grusning efter gældende regler.

§ 10

Udover de allerede nævnte opgaver administrerer bestyrelsen laugets fællesarealer og giver direktiver for benyttelsen heraf.
Såfremt der er ønsker om nyetablering på fællesarealer, undersøger bestyrelsen muligheden herfor og forelægger generalforsamlingen forslag herom.

§ 11

Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 12

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning og kræver ¾ af de afgivne stemmer. Ændring af bestemmelserne i § 8 og § 9 kræver desuden Skive Kommunes samtykke.

Påtegning:

Denne servitut er godkendt af Skive kommune i henhold til Planlovens § 42. Der henvises bl.a. til § 9.

Del siden